Varför jag inte tror på Gud

en ateists funderingar

Varför jag tror Swedenborg hallucinerade, del II

Publicerad 2015-12-08 12:39:00 i Varför jag tror Swedenborg hallucinerade,

 

39. "...Paulus talade i själva verket av inspiration, men inte på samma sätt som profeterna, till vilka varje enskilt ord blev dikterat…”

 

 (Swedenborg i “Spiritual Diary” nr. 6062, min översättning från engelskan)

 

40. "Ej heller betänker han att Herren, som är den same som Jehovah, talade Ordet som är i Evangelierna, mycket av det med Hans egen mun, och resten från anden av Hans mun, som är Den Helige Ande.”

 

 (Swedenborg i Den sanna kristna religionen, latinskt orginal 1771, övers. från engelskan)

 

41. "I andlig bemärkelse är det att Ordet är Gudomligt inspirerat, och är heligt i varje ord.”


 (Swedenborg i Doctrine of the Holy Scripture, latinskt original 1763, min översättning från engelskan)

 

42. Swedenborg trodde att Moses hade skrivit pentateuken (de fem moseböckerna) "Att med Lagen i vidare bemärkelse menas alla ting som är skrivna av Moses i hans fem böcker, är uppenbart från följande avsnitt”  (Swedenborg i “Doctrine of the Lord”, latinskt original 1763, min översättning från engelskan). Detta motsäger den bibelkritiska exegetiska vetenskapens uppfattning, som menar att Moses inte skrev moseböckerna, ja,att han inte ens har existerat.

 

43. Swedenborg förblev fundamentalist hela sitt liv. Hade det varit möjligt om han hade haft riktig kontakt med en riktig andevärld?

 

44.  "För Swedenborg var Gamla Testamentet, evangelierna och Uppenbarelseboken heliga på alla tolkningsnivåer, bokstäver, ord och bokstavsmening..." (Lars Bergquist i boken ”Swedenborgs hemlighet”, 1999)

 

45. "Han (Swedenborg) såg sin tolkning (av Bibeln) som Guds tredje förbund med människan, efter Nya och Gamla Testamentet..."  (Lars Bergquist i ovannämnda bok)

 

46. Swedenborg trodde att Jesus var allsmäktig, allestädesnärvarande och allvetande.

 

47. Swedenborg tyckte inte att kvinnor skulle predika - dom skulle vara hemma, menade han.

 

48. ..."några samtida kritiker förstår Swedenborgsk teologi som anti-feminist.”

 

 (Mary McCartin Wearn i boken “Nineteenth-Century American Women Write Religion” 2014 )

 

49. ..."en hel del har skrivits av konservativa Swedenborgianska pastorer där de hävdar att Swedenborg fördömer homosexualitet som ont och mot Guds vilja.”

 

 (Lee Woofenden i artikeln ”What does Emanuel Swedenborg say about homosexuality, på hans hemsida”Spiritual insights for everyday life”på www.leewoof.org)

 

50. Swedenborg sade ingenting emot slavhandeln, som på hans tid frodades oerhört. Och han var mycket i London, och borde ha konfronterats med det. Borde inte Jesus och änglarna ha sagt något om det?

 

51. .."hvarvid Swedenborg berättade, att hvarje gång han fann sig allena kommo englar och aflidne till honom, men de senare under föga mer än ett halft års tid, ty efter hand glömde de detta timliga och förblefvo i sina himmelska hemvist." (Carl Georg Starbäck/Per Olov Bäckström i ”Berättelse ur svenska historien”, åttonde bandet)

 

52. »Swedenborg», säger Herder, »tänkte i bild såsom alla skalder och konstnärer. Hans mäktiga inbillning skänkte färg och gestalt åt hans inre föreställningar, som derigenom framträdde lefvande. Han var sjelf bedragen, hans själs innersta tankar framstodo, honom omedvetet, i symbolisk drägt; hans andeverld utgjordes af dessa tankebilder, flyttade utom honom, såsom hägringar och lätta luftgestalter från fantasiens himmel.» (citerad av Carl Georg Starbäck/Per Olov Bäckström i ”Berättelse ur svenska historien”, åttonde bandet)

 

53. Swedenborg var klädd med en värja vid sidan, alltså var han inte pacifist. Är inte Jesus pacifist?

 

54. "Till exempel, Swedenborg ger på åtminstone två ställen, sex tusen år som tidslängden som har förflutit sedan skapelsen (A 9941; U 126). I dessa referenser talar han tydligen i termer av den vanligen accepterade Bibel kronologin på hans tid som fixerar sig vid sex tusen år som inte bara den mänskliga rasens tid, men också som jordens och även universums tid.”

 

 (Lloyd H Edmiston på internet)

 

"Har Adams och Evas själar och alla deras kommande släkten i sex tusen år eller i sextio sekler flugit omkring i universum eller hållit sig tysta i jordens centrum, i väntan på yttersta domen?”skriver Swedenborg (i Den Sanna Kristna Religionen) i angrepp på tanken om själssömnen innan den yttersta domen.

 

55. "Mänskliga varelser existerar varhelst det finns en värld”  (Swedenborg i ”The worlds in space”, latinskt orginal 1758, min övers. från engelskan)

 

56. Swedenborg trodde att Adam och Eva var verkliga personer.

 

57. "Sedan han (Swedenborg, min anm.) fick Cicero och andra antika filosofer, som Herder antyder, att tala swedenborgianism.”


 (Ethan Allan Hitchcock i ”Swedenborg. A hermetic philosopher” 2013)

 

58. Swedenborgianen Carl Bernhard Wadström menade om slavhandeln, att "Målet borde vara att civilisera dem (afrikanerna) och lära dem att på egen mark odla vad de nu som slavar måste frambringa under främmande luftstreck”." (från boken ”Slaveri. Från 1800 till nutid” av Dick Harrison 2008)  "Norrköpingssamfundets mål var...den ädla avsikten att civilisera dem (afrikanerna) och gradvis inkorporera dem i en kristen samhällsordning". (Herman Lindqvist i boken ”Våra kolonier. De vi hade och de som aldrig blev av” 2015)

 

Jaha, afrikanerna skulle alltså civiliseras! Kolonialism alltså! Var detta vad Wadström hade fått ut av Swedenborg? Det avslöjar ganska bra att Swedenborgs projekt var att bli civiliserad, inte att återgå till naturen och det vilda.

 

59. "Vad som en gång, våren 1745, (för Swedenborg) måste ha varit en skakande själslig upplevelse, förvandlades efter hand till något vardagligt och banalt, allt det numinösa, överväldigande var försvunnet. (Sten Lindroth i ”Ny illustrerad svensk litteraturhistoria1, 1955)

 

60. Swedenborg sade inte ett ord mot industrialismen, men verkade istället vara för den.

 

61. Det faktum att Swedenborg kom på sin korrespondenslära innan de egentliga andeuppenbarelserna började.

 

62. "Eller i de otaliga fall då Swedenborg under sina vandringar i helvetet stöter på ännu levande personer som han har ett horn i sidan till." (Jonas Thente i sin recension av Ernst Brunners Swedenborgbiografi i Dagens Nyheter 2.6.2017)

 

63. Swedenborgs lärjunge Olle Hjern, som en gång var Swedenborgkyrkans internationelle kyrkopresident, sympatiserade med nazismen (se också i slutet av denna artikel) och högerextremister ( alla fall i första halvan av sitt liv, och Hjern har varit Swedenborgian sedan ganska unga år). Var det detta Hjern hade fått ut av Swedenborg? Och Tobias Hübinette skriver på bloggen ”Tobias Hübinette” (www.tobiashubinette.wordpress.com): "Det ska också tilläggas att nazister och högerextremister alltid har varit starkt överrepresenterade inom Swedenborgsrörelsen då Swedenborg av dessa betraktas som en antisemit". Vad är det hos Swedenborg som kan få hans efterföljare att vara högerextremister och sympatisera med nazismen?

 

64. Swedenborgs andar och änglar hade ingen uppfattning om tid och rum.

 

65. "Vi är människor till den grad vi är avbilder av Honom” (Swedenborg i “The worlds in space”) Gud är alltså en man! Sexistiskt!

 

66. Det faktum att Swedenborg inte kunde se från den andliga världen till den naturliga.

 

67. Swedenborg skriver om helvetet:

 

"Ur dessa grottor väller fram vidriga illaluktande stanker, som goda andar, eftersom de är dem så motbjudande, flyr bort ifrån, men som onda andar, eftersom de finner behag i dem, begärligt söker. Det är nämligen så att liksom var och en i världen finner behag i sitt eget onda, så finner han också efter döden behag i den stank som motsvarar hans ondska.[...] Jag hörde en ande skrika högt såsom av inre kval, när en fläkt från himlen nådde honom, men han blev lugn och glad när en utdunstning från helvetet träffade honom."

 

Jämför detta helvete med Mary Baxters (en annan andeskådares) helvete, så ser man den gigantiska skillnaden, och kommer till den slutsatsen att båda hallucinerade, ty de tycks inte tala om samma helvete överhuvudtaget. I Mary Baxters helvete är alla fördömda andar i ständig tortyr och oerhörd plåga, köttet ruttnar på kroppen och maskar kryper i skelettet och i köttet. Demoner torterar ständigt de fördömda. I förhållande till detta är Swedenborgs helvete paradiset. Detta blogginlägg är också betecknande.

 

68. Att Swedenborgs hela bibliotek vid hans död omfattade endast Bibeln, säger något om att han egentligen var en kristen fundamentalist.

 

69. .."därför, från korrespondenser, betyder en vildmark också helvetet.”

(Swedenborg i ”The apocalypse explained”, latinskt original 1757-1759, min övers. från engelska)

 

För Swedenborg var vildmarken en förebild till helvetet! Det kunde man skriva före miljörörelsens tid, nu kan man inte längre det, nu vet vi hur värdefull vildmarken är för ekosystemet. Sådant tal av Swedenborg kunde inte komma från en "Gud".

 

70. "Det finns en mening I vilken hans (Swedenborgs, min anm.) mentalitet var egentligen skadlig och besudlade hans resultat, och det fanns en annan i vilken den var i högsta grad nyttig. För att illustrera denna, måste man betänka de två kategorierna i vilka hans verk kan delas .

 

Det första är det teologiska. Detta verkar för de flesta människorna utanför den utvalda flocken vara en onyttig och riskabel sida av hans verk. Å ena sidan accepterar han Bibeln som varande i en väldigt särskild mening Guds arbete. Å andra sidan hävdar han att dess sanna mening är helt annorlunda än dess uppenbara mening, och att det är han, och bara han, som, med hjälp av änglar, är förmögen att ge den sanna meningen. Ett sådant påstående är olidligt. Påvens ofelbarhet skulle vara en bagatell i jämförelse med Swedenborgs ofelbarhet om en sådan position skulle vara vedertagen. Påven är i alla fall bara ofelbar när han ger sitt omdöme om läropunkter ex cathedra med sina cardinaler runt sig. Swedenborgs ofelbarhet skulle vara universell och obegränsad. Ej heller appellerar hans förklaringar åtminstone till ens förstånd. När, för att komma till den sanna meningen av ett Gud-givet meddelande, man måste anta att en häst betyder intellektuell sanning, en åsna betyder vetenskaplig sanning, en flamma betyder förbättring, och så vidare och så vidare genom ändlösa symboler, verkar vi vara i en värld av hitte-på som bara kan jämföras med de skiffer som vissa genialiska kritiker har spårat i Shakespeares dramer. Så sander inte Gud sin sanning till världen. Om en sådan syn skulle accepteras, skulle den Swedenborgianska konfessionen bara bli en mor till tusentals villoläror, och vi skulle finna oss själva tillbaka igen mitt ibland de medeltida skolmännens hårklyverier och syllogismer. Alla stora och sanna ting är simpla och förståeliga. Swedenborgs teologi är varken simpel eller förståelig, och det är dess fördömelse”

 

 (Arthur Conan Doyle, i "History of Spiritualism" Vol. 1, 1926)

 

 71. Swedenborg menade att andevärlden bestod av tillstånd, inte platser. Man färdades i andevärlden genom att ändra tillstånd, inte genom att färdas fysiskt. Passar inte detta mer in på drömmandet än på något som finns i verkligheten?  

 

72. ”[Swedenborg] var en skojare och lögnhals och allt han skrev har sitt ursprung i rena fantasier från en sjuk hjärna.” (Imamnuel Kant)

 

73. Swedenborg trodde att Moses bokstavligen delade Röda Havet, så att Israeliterna kunde gå torrskodda över. Han trodde faktiskt på alla sådana otroliga mirakler i Bibeln, åtminstone efter Eber (i Första Mosebok), från och med Eber trodde Swedenborg att allt även skulle tas som bokstavligen sant i Bibeln. Han trodde också på alla Jesu mirakler, att de bokstavligen skett, att Jesus gick på vattnet, gjorde vatten till vin, uppväckte Lasarus, osv.

 

74. "The Swedenborg Project" skriver i ”The life on other planet question” på www.swedenborgproject.org :"Detta är möjligt eftersom resande i andevärlden inte görs med rumslig transport utan liknar “resandet” i föreställningen i ditt sinne, du bara tänker på var du vill att din uppmärksamhet skall vara och du är där. Med andra ord, i den andliga världen, är din position erfaren som en funktion av ditt (andliga) sinnestillstånd istället för fysisk position i rummet.

 

 

Swedenborg skriver: "Jag var ford till ännu en annan jord som är i universum bortom vårt solsystem, vilket var förorsakat av skiften i mitt sinnestillstånd, således i avseende på min ande. Ty som jag redan fastslått flera gånger, så är en ande ford från plats till plats på intet annat sätt än genom skiften i hans inre tillstånd; men dessa skiften framstår för honom som att flyttas fram från plats till plats, eller som resor.” (Arcana Coelestia 10734).

 

Liknar inte detta mer drömmens och fantasins domäner än den yttre verkligheten?

 

75. Alla de andar och människor som Swedenborg träffade på andra planeter i vårt solsystem och utanför det, trodde på Jesus som deras Herre och Gud. Hur sannolikt skulle detta vara om det verkligen fanns människor på dessa planeter i verkligheten? Jesus hade ju inte levt på dessa planeter, och inte heller hade de några biblar.

 

76. "Dr. Wilson Van Dusen har hävdat att Swedenborgs beskrivningar av änglalika och helvetiska andar matchar de schizofrenas hallucinatoriska erfarenheter. Han tillbringade sexton år med att behandla sina patienters hallucinationer som verkligheter, och publicerade sina fynd i “The Presence of Other Worlds” (1974). Enligt Van Dusen “överenstämmer alla Swedenborgs observationer av de onda andarnas effekter när de går in i människans medvetande, med mina fynd.” (Petri Liukkonen på https://greencardamom.github.io/BooksAndWriters/sweden.htm. Wilson Van Dusen (1923-2005) var chefspsykolog vid Mendocino State Hospital i California)

 

77. I en vision sade änglar åt Swedenborg att världen skulle gå under 1757. Det gjorde den också, i Swedenborgs fantasi. Det var, enligt honom, en företeelse som enbart hände i andevärlden, och inte kunde upptäckas i den fysiska världen. Det innebar att himlen och helvetet åtskiljdes från varann, vad det nu kan betyda.

 

 

Varför jag tror Swedenborg hallucinerade, del I

Publicerad 2015-11-15 13:34:00 i Varför jag tror Swedenborg hallucinerade,

Jag har varit mycket upptagen med Emanuel Swedenborg (1688-1772) genom årens lopp. Han har framstått för mig som den främste andeskådaren genom tiderna. Swedenborg var en vetenskapsman som i 55-årsåldern började höra röster och se syner (1743). Sedan dess samtalade han dagligen med andar och änglar fram till sin död 1772, och skrev hyllmeter efter hyllmeter med bibelutläggningar och teologiska skrifter där han lade ut vad han fått ur dessa samtal.

 

Om man vill leta efter bevis för andevärlden, så är Swedenborg den förste och den siste man vänder sig till. Om han inte har beviset, då har ingen det. Ja, Swedenborg var på många sätt mitt sista hopp, mitt sista kort. Och det har visat sig att han inte har det bevis som jag utkrävde. Hos Swedenborg avgörs frågan om andevärldens existens, och den har för mig fått negativt utslag efter ihärdiga forskningar i Swedenborg och hans texter.

 

Nu ska jag gå igenom alla de skäl till att Swedenborg bara hallucinerade, som jag har hittat:

 

1. I Swedenborgs första syn förändrade rummet sig, och Swedenborg såg alla slags äckliga djur krypa på golvet (han satt och åt på en restaurang i London 1743). Att rummet förändrar sig är typiskt för hallucinationer och drömvärlden, där allting är lite annorlunda än i det verkliga. Djuren på golvet är väldigt hallucinatoriskt och drömlikt, det också. "Ät inte för mycket" (som mannen i hallucinationen sade åt Swedenborg) är också drömlikt. Och han som sade det, Gud/Jesus, uppenbarade sig för Swedenborg samma natt i en dröm.

 

2. Första gång himlen och helvetet öppnade sig för Swedenborg, var på natten.

 

3. Swedenborgs bok "De cultu et amore Dei" (”Om Guds dyrkan och kärleken till Gud”) 1745 ger en antydan om vilket spår som Swedenborgs litterära verk skulle ta efter den boken; fantasteriet, drömmen, fantasin.

 

4. Swedenborg använde sig av andningstekniker för att komma i kontakt med andevärlden.

 

5. Kommentar till Swedenborgs modalistiska kristologi: hur sannolikt är det att en oändlig Gud, skaparen till ett oändligt kosmos, blir människa i en ringa snickare i Nasaret i Palestina för 2000 år sedan?

 

6. Nästan ingenting av det Swedenborg såg och hörde av andevärlden, har blivit bekräftat av andra andeskådare, som t.ex. Rudolf Steiner och Gabriele Wittek.

 

7. Den tyske filosofen Immanuel Kant menade, helt riktigt, att Swedenborgs andevärld bara var drömmar, i boken "En andeskådares drömmar" 1766. Detta sade han innan "lucid dreaming" hade blivit allmänt bekant i den akademiska världen.  

 

8. Swedenborg var motsägelsefull. På vissa ställen i sina skrifter tror han på ett evigt helvete, på andra ställen inte.

 

9. Swedenborg säger själv att vissa av hans upplevelser utspelade sig på gränsen mellan dröm och vakenhet, precis som vakendrömmar och hallucinationer.

 

10. Swedenborg har blivit diagnostiserad sinnessjuk (bl.a. schizofren) av många, bl.a. Immanuel Kant (filosof), Emil Kléen (läkaren), Karl Jaspers (psykiatriker och filosof), Sten Lindroth (idéhistoriker), Johan Henrik Kellgren (poet), Henry Maudsley (psykiatriker och filosof), Dr. H.B. Rosenbuch, John Wesley (metodismens grundare), J. Johnson (psykiatriker) och Wilson Van Dusen (psykolog). Men jag tror dock att det är fel att kategorisera folk i mentalt sjuka och mentalt friska, det blir godtyckligt, så jag är kritisk till att använda mig av psykiatrins maktmissbrukande terminologi för att kategorisera Swedenborg. Jag skulle bara säga att han var udda, med underliga vanföreställningar och hallucinationer, men i övrigt helt frisk och kapabel att leva ett normalt liv. Ingen är sjuk så som många psykiatriker genom historien har trott de schizofrena är sjuka -  ohjälpligt psykiskt förtappade, redo för dårhuset på livstid.

 

11. Underligheterna i många av Swedenborgs syner och uppfattningar, såsom det att "den yttersta domen" utspelade sig i andevärlden år 1757, och det att Swedenborgs bibeltolkning var Jesu återkomst.

 

12. Swedenborgs allegoriska bibeltolkningsmetod är högst spekulativ och ovetenskaplig. Det är så tydligt att han läser in sin filosofi i teksten. Och ett ord har inte samma allegoriska betydning överallt i bibeln, såsom Swedenborg trodde. Swedenborg behandlar skriften som om den var helt enhetlig och oemotsägande. Han är egentligen lite fundamentalistisk här. Inte ett spår av bibelkritik finns i hans skrifter.

 

13. Min professor i teologi vid Åbo Akademi, Tage Kurténs avfärdande av Swedenborg med "Han är en fantast".

 

14. Swedenborg mötte i sina astralresor människor som hade levat på flera andra planeter i vårt solsystem, t.ex. marsianer. Detta är en av de tydligaste indikatorerna på att Swedenborgs andevärld var en drömvärld, ty vetenskapen har inte funnit något liv på de andra planeterna i vårt solsystem. Swedenborg menade att alla planeter i universum var bebodda av människor, ett ganska otroligt påstående på basen av vad vi vet om universum inom astronomin, astrofysiken och astrobiologin.

 

15. Johan Henrik Kellgrens avfärdande av Swedenborg i dikten "Man äger ej snille för det man är galen" 1787.

 

16. Varför har Swedenborg inget att säga om evolutionen, varför meddelades han inte sådana vetenskapliga upptäckter av änglarna? Varför ingenting om miljöproblem och ekologi? Gud borde ju ha varnat oss genom Swedenborg för industrialismens fruktansvärda effekter på lång sikt.

 

17. “Erfarenheterna (hos Swedenborg, min anm.) ägde rum i gränslands-tillstånden mellan sömn och vakenhet, antingen när han insomnade, eller när han vaknade. I detta medvetandets skymningstillstånd, fann han sig transporterad till andra världar och förmögen att tala med de döda och andarna.” “Trots att erfarenheterna ägde rum i ett tillstånd av halvsömn, hävdade han at than var fullt medveten om vad han gjorde. Med tiden lärde han sig hur han gjorde astralresor med viljan och utan att vara beroende av sömntillståndet. Han använde sig av sin andning för att börja och kontrollera sina resor.”

 

(Rosemary Guiley, i ”Dreams and astral travel” 2009, s. 54)

 

18. "..att studera Swedenborgs biografi i ljuset av modern psykiatri lämnar inget utrymme för tvivel om at than var en schizofren som led av hallucinationer.”

 

 (H.B.Rosenbuch)

 

19. "Vid flera tillfällen erkänner Swedenborg att han själv skapar det själsläge under vilket andarna infinner sig. När han, medan han förs kring i himlen, kommer att tänka på världsliga ting, försvinner strax den himmelska orten."  (Olof Lagerkranz, i boken ”Dikten om livet på den andra sidan” 1996 )

 

20. "Martin Lamm, den främste Swedenborgtolkaren i Norden, är fylld av en kärleksfull skepsis och kallar Swedenborgs andeuppenbarelser "objektiverade manifestationer av hans egen tankevärld, ett omedvetet fortsättande i drömmen och hallucinationen av hans medvetna spekulation."" (Olof Lagerkrantz)

 

21. Det finns en motsvarighet mellan Mary Baxters, E.G.Whites och Swedenborgs hallucinationer. Om Mary Baxters och E.G.Whites andevärld var en hallucinerad drömvärld, då var väl också Swedenborgs andevärld det?

 

22. Swedenborg kunde aldrig bevisa vetenskapligt att det finns ett liv efter döden, trots att han var vetenskapsman.

 

23. Swedenborg trodde att Gud skapade universum bara för människans skull, och att himlen hade formen av en människa - antropocentrism.

 

24. Swedenborg trodde att Abraham, Isak och Jakob, Esau, Rebecka, Moses, Aron och kung David var verkliga personer. Han träffade alla dessa i andevärlden. Men de flesta av dessa anser den moderna bibelkritiska forskningen vara mytiska personer.

 

25. För Swedenborg representerade Merkurius invånare minnet, medan det för Rudolf Steiner, en annan andeskådare, var Saturnus som var vårt solsystems minne.

 

26. William Spear skriver att Swedenborg trodde att Guds Ord (Bibeln) var "bokstavligen och historiskt sant.” (i “Emanuel Swedenborg. The spiritual Columbus. 1917).  Stuart Shotwell skriver att "Swedenborg skulle hålla med om att i dess högre mening, har inte skrifterna (Ordet) några fel” (i artikeln “Scholars on Swedenborg: Dit Swedenborg see the Bible as historically true?” på swedenborg.com)

 

27. "Dessa ord är skrivna i närvaron av många Judar som är omkring mig, ej heller tvivlar jag på att Abraham också är närvarande.”  (Swedenborg i kommentarverket "The Word of the Old Testament explained")

 

28. "Swedenborg påstår på olika ställen att smärtor som han upplevde i sitt huvud eller i sin mage förorsakades av onda andar.”

 

 (Simon McCarthy Jones i boken “Talking back to the spirits. The voices and visions of Emanuel Swedenborg”, på www.academia.edu)

 

29. "Med början från Eber”, säger Swedenborg,” refererar Bibeln till historiska personligheter och händelser.” (citerad av Jonathan Mitchell i “Swedenborg theology course, Session 6: What is the Bible”, på www.revjonathanwayfarers.org). Eber nämns i Första Mosebok 10-11 kapitel.

 

30. "Medan Swedenborg inte i allmänhet ifrågasätter Bibelns historiska riktighet…” (Jonathan Mitchell i samma artikel ovan) Hade Swedenborg verkligen haft kontakt med en verklig andevärld, skulle man ju tro att han åtminstone lärt sig lite kritiskt tänkande.

 

31. Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter), Swedenborgs tolkning av första och andra Mosebok, är väldigt tungläst. Hur kunde Swedenborgs bibeltolkning vara Jesu återkomst? Hade den varit det, skulle den varit det ypperligaste, överlägset, i hela världslitteraturen, fylld av viktiga vetenskapliga och filosofiska upptäckter, med idéer långt före sin tid. Men ingenting av detta har Arcana Coelestia, mest torr snusförnuft, upprepningar och fantastens fantasirika tolkningar av bibelordet.

 

32. "...saker som (Guds besök av Abraham i tre personer, min amn.), även om de är sanna historiska händelser som beskriver vad som verkligen ägde rum…” (Swedenborg i Arcana Coelestia, Volume 3, från John Clowes engelska övers.)

 

33. "Swedenborg besöker även det andliga riket och skådade Nygatan i Stockholm där han bodde, i det andliga Stockholm." (Ingmar Brohed)

 

34. "Han (Swedenborg) är den, som lik en ny Messias skall förkunna mänskligheten sin lära och i formen av en ny kyrka skapa den nya himmel och den nya jord, vilken Apokalypsen siat." (Martin Lamm i boken ”Swedenborg. En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare”, 1915) Men det har inte blivit något bättre efter Swedenborg, snarare bara värre (industrialismen osv.), åtminstone om man tänker på miljön.

 

Ernst Brunner skriver också i sin Swedenborgbiografi "Darra" (2017) att Swedenborg trodde han var en ny Jesus, "den andre Messias".

 

35. Swedenborg trodde på jungfrufödseln, förklaringen på Tabor, Kristi uppståndelse och Kristi himmelsfärd. Skulle han verkligen ha fasthållit vid dessa vidskepelser om han hade haft en verklig kontakt med den Yttersta Verkligheten, en verklig andevärld?

 

36. "Och i Vera Christiana Religio förklarar han (Swedenborg) (n:o 791) att Herren samma dag som han slutade detta verk, den 19 Juni 1770, sammankallat sina tolv lärjungar och sänt dem ut i hela den andliga världen för att "predika det evangelium, att Herren Gud Jesus Kristus regerar, samt att hans rike skall vara i evigheters evighet." (Martin Lamm i boken ”Swedenborg. En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare”, 1915)

 

37. "Profeternas, evangeliernas och Uppenbarelsebokens förutsägelser åsyfta nämligen intet annat än hans (Swedenborgs, min anm.) egen bibeltolkning." (Martin Lamm i den ovannämnda boken)

 

38. I inledningen till Swedenborgs andeskåderi hörde han mest röster.

Om

Min profilbild

Lars William Larsen

Jag är 34, poet och ekofilosof (dock inte akademisk sådan). Jag är städare och byggmålare till yrket, studerar vid Komvux vuxengymnasium på ABF-huset i Stockholm. "Bor" hos min flickvän Titti Spaltro i Stockholm centrum. Jag har ett förflutet inom den frikyrkliga väckelserörelsen "Smiths Vänner", av norskt ursprung, som i sin tur har sina rötter inom norsk metodism och pingströrelse, särskilt den s.k. "helgelserörelsen". Vid 17 års ålder bröt jag med rörelsen, och kastades följaktligen (när jag fyllt 18) ut ur hemmet (mina föräldrar är med i Smiths Vänners utbrytarrörelse). Sedan dess har jag varit tidvis agnostiker, tidvis New-Age:are, tidvis halvhjärtad muslim, och tidvis ateist. Till sist slutade jag i ateismen, och jag jag har varit övertygad ateist i fyra år nu. Jag är även naturalist och materialist, men jag tror på livet efter döden, dock ej på andevärldens objektiva natur, som något "där ute". Jag avstår från copyright till allt här på bloggen förutom bilder och citat, texterna här är en del av "public domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela