Varför jag inte tror på Gud

en ateists funderingar

Varför jag tror Swedenborg hallucinerade, del II

Publicerad 2015-12-08 12:39:00 i Varför jag tror Swedenborg hallucinerade,

17. "..to study Swedenborg´s biography in the light of modern psychiatry leaves no doubt that he was a schizophrenic who suffered from hallucinations".  (H.B.Rosenbuch)
 
18. "Vid flera tillfällen erkänner Swedenborg att han själv skapar det själsläge under vilket andarna infinner sig. När han, medan han förs kring i himlen, kommer att tänka på världsliga ting, försvinner strax den himmelska orten." (Olof Lagerkrantz)
 
19. "Martin Lamm, den främste Swedenborgtolkaren i Norden, är fylld av en kärleksfull skepsis och kallar Swedenborgs andeuppenbarelser "objektiverade manifestationer av hans egen tankevärld, ett omedvetet fortsättande i drömmen och hallucinationen av hans medvetna spekulation."" (Olof Lagerkrantz)
 
20. Det finnes en motsvarighet mellan Mary Baxters, E.G.Whites och Swedenborgs hallucinationer. Om Mary Baxters och E.G.Whites andevärld var en hallucinerad drömvärld, då var väl också Swedenborgs andevärld det?
 
21. Swedenborg kunde aldrig bevisa vetenskapligt att det finns ett liv efter döden. 
 
22. Swedenborg trodde att Gud skapade universum bara för människans skull, och att himlen hade formen av en människa - antropocentrism.
 
23. Swedenborg trodde att Abraham, Isak och Jakob, Esau, Rebecka, Moses, Aron och kung David var verkliga personer. Han träffade alla dessa i andevärlden. Men de flesta av dessa anser den moderna bibelkritiska forskningen vara mytiska personer. 
 
24. För Swedenborg representerade Merkurius invånare minnet, medan det för Rudolf Steiner, en annan andeskådare, var Saturnus som var vårt solsystems minne. 
 
25. William Spear skriver att Swedenborg trodde att Guds Ord (Bibeln) var "literally and historically true". Stuart Shotwell skriver att "Swedenborg would agree that in its higher sense, scripture (the Word) does not err."
 
26. "These words are written in the presence of many Jews who are around me, nor do I doubt that Abraham is also present." (Swedenborg i kommentarverket "The Word of the Old Testament explained")
 
27. "Swedenborg variously claims that pains he experiences in his head or stomach were caused by evil spirits." (Simon R. Jones and Charles Fernyhough)
 
28. "Starting with Eber", says Swedenborg, "the Bible refers to historical personages and events" (citerad av Jonathan Mitchell). Eber nämns i Första Mosebok 10-11 kapitel. 
 
29. Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter), Swedenborgs tolkning av första och andra Mosebok, är väldigt tungläst. Hur kunde Swedenborgs bibeltolkning vara Jesu återkomst? Hade den varit det, skulle den varit det yppersta, överlägset, i hela världslitteraturen, fylld av viktiga vetenskapliga och filosofiska upptäckter, med idéer långt före sin tid. Men ingenting av detta har Arcana Coelestia, mest torr snusförnuft, upprepningar och fantastens fantasirika tolkningar av bibelordet. 
 
30. "...which things (Guds besök av Abraham i tre personer) though they are true historicals describing what really took place..." (Swedenborg i Arcana Coelestia)
 
31. "While Swedenborg does not in general question the historical accuracy of the Bible..." (Jonathan Mitchell) Hade Swedenborg verkligen haft kontakt med en verklig andevärld, skulle man ju tro att han åtminstone lärt sig lite kritiskt tänkande. 
 
32. "Swedenborg besöker även det andliga riket och skådade Nygatan i Stockholm där han bodde, i det andliga Stockholm." (Ingmar Brohed)
 
33. "Han (Swedenborg) är den, som lik en ny Messias skall förkunna mänskligheten sin lära och i formen av en ny kyrka skapa den nya himmel och den nya jord, vilken Apokalypsen siat." (Martin Lamm) Men det har inte blivit något bättre efter Swedenborg, snarare bara värre (industrialismen osv.), åtminstone om man tänker på miljön. 
 
Ernst Brunner skriver också i sin Swedenborgbiografi "Darra" (2017) att Swedenborg trodde han var en ny Jesus, "den andre Messias".
 
34. Swedenborg trodde på jungfrufödseln, förklaringen på Tabor, Kristi uppståndelse och Kristi himmelsfärd. Skulle han verkligen ha fasthållit vid dessa vidskepelser om han hade haft en verklig kontakt med den Yttersta Verkligheten, en verklig andevärld?
 
35. "Och i Vera Christiana Religio förklarar han (Swedenborg) (n:o 791) att Herren samma dag som han slutade detta verk, den 19 Juni 1770, sammankallat sina tolv lärjungar och sänt dem ut i hela den andliga världen för att "predika det evangelium, att Herren Gud Jesus Kristus regerar, samt att hans rike skall vara i evigheters evighet." (Martin Lamm)
 
36. "Profeternas, evangeliernas och Uppenbarelsebokens förutsägelser åsyfta nämligen intet annat än hans (Swedenborgs) egen bibeltolkning." (Martin Lamm)
 
37. I inledningen till Swedenborgs andeskåderi hörde han i stort sett enbart röster.
 
38. "...Paul indeed spoke from inspiration, but not in the same way as the prophets, to whom every single word was dictated..." (Swedenborg i Spiritual Diary)
 
39. "Nor does he consider that the Lord, who is the same as Jehovah, spoke the Word that is in the Gospels, much of it with His own mouth, and the rest from the spirit of His mouth, which is the Holy Spirit" (Swedenborg)
 
40. "From the spiritual sense it is that the Word is Divinely inspired, and is holy in every word."   (Swedenborg)
 
41. Swedenborg trodde att Moses hade skrivit pentateuken (de fem moseböckerna) "That by the Law in a wider sense are meant all things written by Moses in his five books, is evident from the following passages" (Swedenborg). Detta motsäger den bibelkritiska exegetiska vetenskapens uppfattning, som menar att Moses inte skrev moseböckerna, ja,att han inte ens har existerat. 
 
42. Swedenborg förblev fundamentalist hela sitt liv. Hade det varit möjligt om han hade haft riktig kontakt med en riktig andevärld?
 
43.  "För Swedenborg var Gamla Testamentet, evangelierna och Uppenbarelseboken heliga på alla tolkningsnivåer, bokstäver, ord och bokstavsmening..." (Lars Bergquist)
 
44. "Han (Swedenborg) såg sin tolkning (av Bibeln) som Guds tredje förbund med människan, efter Nya och Gamla Testamentet..."  (Lars Bergquist)
 
45. Swedenborg trodde att Jesus var allsmäktig, allestädesnärvarande och allvetande. 
 
46. Swedenborg tyckte inte att kvinnor skulle predika - dom skulle vara hemma, menade han. 
 
47. ..."some contemporary critics understand Swedenborgian theology as anti-feminist." (Mary McCartin Wearn)
 
48. ..."a great deal has been written by conservative Swedenborgian ministers arguing that Swedenborg condemns homosexuality as evil and contrary to God´s will." (Lee Woofenden)
 
49. Swedenborg sade ingenting emot slavhandeln, som på hans tid frodades oerhört. Och han var mycket i London, och borde ha konfronterats med det. Borde inte Jesus och änglarna ha sagt något om det?
 
50. .."hvarvid Swedenborg berättade, att hvarje gång han fann sig allena kommo englar och aflidne till honom, men de senare under föga mer än ett halft års tid, ty efter hand glömde de detta timliga och förblefvo i sina himmelska hemvist." (Carl Georg Starbäck/Per Olov Bäckström i Berättelse ur svenska historien, åttonde bandet)
 
51. »Swedenborg», säger Herder, »tänkte i bild såsom alla skalder och konstnärer. Hans mäktiga inbillning skänkte färg och gestalt åt hans inre föreställningar, som derigenom framträdde lefvande. Han var sjelf bedragen, hans själs innersta tankar framstodo, honom omedvetet, i symbolisk drägt; hans andeverld utgjordes af dessa tankebilder, flyttade utom honom, såsom hägringar och lätta luftgestalter från fantasiens himmel.» (citerad av Carl Georg Starbäck/Per Olov Bäckström i Berättelse ur svenska historien, åttonde bandet)
 
52. Swedenborg var klädd med en värja vid sidan, alltså var han inte pacifist. 
 
53. "For instance, Swedenborg, in at least two places, gives six thousand years as the length of time that has elapsed since creation (A 9941; U 126). In these references he is obviously speaking in terms of the commonly accepted Bible chronology of his time that fixes on six thousand years as not only the age of the human race, but also the age of the earth and universe as well." (Lloyd H Edmiston)
"Have the souls of Adam and Eve and all their posterity for six thousand years or sixty centuries beeen flying about the universe or kept shut up in the centre of the earth, expecting the last judgment?", skriver Swedenborg i angrepp på tanken om själssömnen innan den yttersta domen.
 
54. "Human beings exist wherever there is a world" (Swedenborg)
 
55. Swedenborg trodde att Adam och Eva var verkliga personer. 
 
56. "Hence he (Swedenborg) made Cicero and other ancient philosophers, as Herder intimates, talk swedenborgianism." (Ethan Allan Hitchcock)
 
57. Swedenborgianen Carl Bernhard Wadström menade om slavhandeln, att "Målet borde vara att civilisera dem (afrikanerna) och lära dem att på egen mark odla vad de nu ”som slavar måste frambringa under främmande luftstreck”."  "Norrköpingssamfundets mål var...den ädla avsikten att civilisera dem (afrikanerna) och gradvis inkorporera dem i en kristen samhällsordning". (Herman Lindqvist)
Jaha, afrikanerna skulle alltså civiliseras! Kolonialism alltså! Var detta vad Wadström hade fått ut av Swedenborg? Det avslöjar ganska bra att Swedenborgs projekt var att bli civiliserad, inte att återgå till naturen och det vilda. 
 
58. "Vad som en gång, våren 1745,  (för Swedenborg) måste ha varit en skakande själslig upplevelse, förvandlades efter hand till något vardagligt och banalt, allt det numinösa, överväldigande var försvunnet. (Sten Lindroth)
 
59. Swedenborg sade inte ett ord mot industrialismen, men verkade istället vara för den.
 
60. Det faktum att Swedenborg kom på sin korrespondenslära innan de egentliga andeuppenbarelserna började. 
 
61. Swedenborg trodde på verbalinspirationen, att varje ord i Bibeln var inspirerat av Gud, Guds Ord. 
 
62. Swedenborgs lärjunge Olle Hjern, som en gång var Swedenborgkyrkans internationelle kyrkopresident, sympatiserade med nazismen (se också här, i artikelns slut) och högerexremister ( alla fall i första halvan av sitt liv, och Hjern har varit Swedenborgian sedan ganska unga år). Var det detta Hjern hade fått ut av Swedenborg? Och Tobias Hübinette skriver: "Det ska också tilläggas att nazister och högerextremister alltid har varit starkt överrepresenterade inom Swedenborgsrörelsen då Swedenborg av dessa betraktas som en antisemit". Vad är det hos Swedenborg som kan få hans efterföljare att vara högerextremister och sympatisera med nazismen?
 
63. Swedenborgs andar och änglar hade ingen uppfattning om tid och rum. 
 
64. "We are men to the extent that we are images of Him" (Swedenborg) Gud är alltså en man! Sexistiskt!
 
65. Det faktum att Swedenborg inte kunde se från den andliga världen till den naturliga.
 
66. Mary Baxters helvete är helt annorlunda, mycket värre, än Swedenborgs och Sadhu Sundar Singhs helveten. Detta antagligen för att Swedenborg och Sundar Singh var mer bildade och humana (båda var universalister) och mer liberala än Baxter. "Every imaginable method of torture was allowed."(Baxter) I Swedenborgs helvete lindrar änglarna deras plågor som är i helvetet, och vaktar på att de förtappade inte plågar varann för mycket, och i Sundar Singhs helvete hjälper änglarna och de heliga de förtappade till frälsning, så de också kan komma till himlen. Tidskriften Aorta skriver i sin presentation av nr. 14/2006 såhär: "och muntras upp av Swedenborgs humana helvete som enligt David Bergwall "är nog för att göra till och med en ateist upprörd". Detta blogginlägg om Swedenborgs humana helvete är också betecknande. 
 
Swedenborg skriver om helvetet:
 
"Ur dessa grottor väller fram vidriga illaluktande stanker, som goda andar, eftersom de är dem så motbjudande, flyr bort ifrån, men som onda andar, eftersom de finner behag i dem, begärligt söker. Det är nämligen så att liksom var och en i världen finner behag i sitt eget onda, så finner han också efter döden behag i den stank som motsvarar hans ondska.[...] Jag hörde en ande skrika högt såsom av inre kval, när en fläkt från himlen nådde honom, men han blev lugn och glad när en utdunstning från helvetet träffade honom."
 
Jämför detta helvete med Mary Baxters (en annan andeskådares) helvete, så ser man den gigantiska skillnaden, och kommer till den slutsatsen att båda hallucinerade, ty de tycks inte tala om samma helvete överhuvudtaget. I Mary Baxters helvete är alla fördömda andar i ständig tortyr och oerhörd plåga, köttet ruttnar på kroppen och maskar kryper i skelettet och i köttet. Demoner torterar ständigt de fördömda. I förhållande till detta är Swedenborgs helvete rena paradiset.
 
67. Att Swedenborgs hela bibliotek vid hans död omfattade endast Bibeln, säger något om att han egentligen var en kristen fundamentalist. 
 
68. .."therefore from correspondences a wilderness also signifies hell." (Swedenborg)
  För Swedenborg var vildmarken en förebild till helvetet! Det kunde man skriva före miljörörelsens tid, nu kan man inte längre det, nu vet vi hur värdefull vildmarken är för ekosystemet. Sådant tal av Swedenborg kunde inte komma från en "Gud".
 
69. "There is a sense in which his (Swedenborg´s) mentality was actually detrimental and vitiated his results, and there was another in which it was to the highest degree useful. To illustrate this one has to consider the two categories into which his work may be divided.

The first is the theological. This seems to most people outside the chosen flock a useless and perilous side of his work. On the one hand he accepts the Bible as being in a very particular sense the work of God.  Upon the other he contends that its true meaning is entirely different from its obvious meaning, and that it is he, and only he, who, by the help of angels, is able to give the true meaning. Such a claim is intolerable. The infallibility of the Pope would be a trifle compared with the infallibility of Swedenborg if such a position were admitted.  The Pope is at least only infallible when giving his verdict on points of doctrine ex cathedra with his cardinals around him. Swedenborg’s infallibility would be universal and un restricted. Nor do his explanations in the least commend themselves to one’s reason. When, in order to get at the true sense of a God-given message, one has to suppose that a horse signifies intellectual truth, an ass signifies scientific truth, a flame signifies improvement, and so on and on through countless symbols, we seem to be in a realm of make-believe which can only be compared with the ciphers which some ingenious critics have detected in the plays of Shakespeare. Not thus does God send His truth into the world. If such a view were accepted the Swedenborgian creed could only be the mother of a thousand heresies, and we should find ourselves back again amid the hair-splittings and the syllogisms of the mediaeval schoolmen. All great and true things are simple and intelligible. Swedenborg’s theology is neither simple nor  intelligible, and that is its condemnation." (Arthur Conan Doyle, från "History of Spiritualism")

 70. Swedenborg menade att andevärlden bestod av tillstånd, inte platser. Man färdades i andevärlden genom att ändra tillstånd, inte genom att färdas fysiskt. Passar inte detta mer in på drömmandet än på något som finns i verkligheten? 
 
71. ”[Swedenborg] var en skojare och lögnhals och allt han skrev har sitt ursprung i rena fantasier från en sjuk hjärna.” (Imamnuel Kant)
 
72. Swedenborg trodde att Moses bokstavligen delade Röda Havet, så att Israeliterna kunde gå torrskodda över. Han trodde faktiskt på alla sådana otroliga mirakler i Bibeln, åtminstone efter Eber (i Första Mosebok), från och med Eber trodde Swedenborg att allt även skulle tas som bokstavligen sant i Bibeln. Han trodde också på alla Jesu mirakler, att de bokstavligen skett, att Jesus gick på vattnet, gjorde vatten till vin, uppväckte Lasarus, osv. 
 
73. "The Swedenborg Project" skriver:"This is possible because travel in the spiritual world is not done by spatial translation but resembles the “travel” in imagination in your mind; you just think about where you want your awareness to be and you’re there. In other words, in the spritual world, your location is experienced as a function of your (spiritual) state of mind rather than physical space location" 
 
Swedenborg skriver: "I was conducted to yet another earth that is in the universe beyond our solar world, which was effected by changes of the state of my mind, thus in respect to my spirit. For as already stated several times, a spirit is conducted from place to place no otherwise than by changes of the state of his interiors; but which changes appear to him as advancings from place to place, or as journeyings."(Arcana Coelestia 10734).
 
Liknar detta inte mer drömmen och fantasins domäner än den yttre verkligheten? 
 
74. Alla de andar och människor som Swedenborg träffade på andra planeter i vårt solsystem och utanför det, trodde på Jesus som deras Herre och Gud. Hur sannolikt skulle detta vara om det verkligen fanns människor på dessa planeter i verkligheten? Jesus hade ju inte levt på dessa planeter, och inte heller hade de några biblar. 
 
75. "Dr Wilson Van Dusen has claimed that Swedenborg's descriptions of angelic and hellish spirits match the hallucinatory experiences of schizophrenics. He spent sixteen years treating the hallucinations of his patients as realities, and published his findings in The Presence of Other Worlds (1974). According to Van Dusen, "All Swedenborg's observations on the effect of evil spirits entering man's consciousness conform to my finding.""(Petri Liukkonen)
 
76. I en vision sade änglar åt Swedenborg att världen skulle gå under 1757. Det gjorde den också, i Swedenborgs fantasi. Det var, enligt honom, en företeelse som enbart hände i andevärlden, och inte kunde upptäckas i den fysiska världen. Det innebar att himlen och helvetet åtskiljdes från varann, vad det nu kan betyda. 
 
77. "Eller i de otaliga fall då Swedenborg under sina vandringar i helvetet stöter på ännu levande personer som han har ett horn i sidan till." (Jonas Thente i sin recension av Ernst Brunners Swedenborgbiografi)

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars William Larsen

Jag är 33, poet och ekofilosof (dock inte akademisk sådan). Jag är städare och byggmålare till yrket, studerar vid Komvux vuxengymnasium på ABF-huset i Stockholm. Bor hos min flickvän Titti Spaltro i Stockholm centrum. Jag har ett förflutet inom den frikyrkliga väckelserörelsen "Smiths Vänner", av norskt ursprung, som i sin tur har sina rötter inom norsk metodism och pingströrelse, särskilt den s.k. "helgelserörelsen". Vid 17 års ålder bröt jag med rörelsen, och kastades följaktligen (när jag fyllt 18) ut ur hemmet (mina föräldrar är med i Smiths Vänners utbrytarrörelse). Sedan dess har jag varit tidvis agnostiker, tidvis New-Age:are, tidvis halvhjärtad muslim, och tidvis ateist. Till sist slutade jag i ateismen, och jag jag har varit övertygad ateist i tre år nu. Jag är även naturalist. och tror inte på livet efter döden eller på andevärldens objektiva natur.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela