Varför jag inte tror på Gud

en ateists funderingar

Varför jag tror Swedenborg hallucinerade, del I

Publicerad 2015-11-15 13:34:00 i Varför jag tror Swedenborg hallucinerade,

Jag har varit mycket upptagen med Emanuel Swedenborg (1688-1772) genom årens lopp. Han har framstått för mig som den främste andeskådaren genom tiderna. Swedenborg var en vetenskapsman som i 55-årsåldern började höra röster och se syner (1743). Sedan dess samtalade han dagligen med andar och änglar fram till sin död 1772, och skrev hyllmeter efter hyllmeter med bibelutläggningar och teologiska skrifter där han lade ut vad han fått ur dessa samtal.

 

Om man vill leta efter bevis för andevärlden, så är Swedenborg den förste och den siste man vänder sig till. Om han inte har beviset, då har ingen det. Ja, Swedenborg var på många sätt mitt sista hopp, mitt sista kort. Och det har visat sig att han inte har det bevis som jag utkrävde. Hos Swedenborg avgörs frågan om andevärldens existens, och den har för mig fått negativt utslag efter ihärdiga forskningar i Swedenborg och hans texter.

 

Nu ska jag gå igenom alla de skäl till att Swedenborg bara hallucinerade, som jag har hittat:

 

1. I Swedenborgs första syn förändrade rummet sig, och Swedenborg såg alla slags äckliga djur krypa på golvet (han satt och åt på en restaurang i London 1743). Att rummet förändrar sig är typiskt för hallucinationer och drömvärlden, där allting är lite annorlunda än i det verkliga. Djuren på golvet är väldigt hallucinatoriskt och drömlikt, det också. "Ät inte för mycket" (som mannen i hallucinationen sade åt Swedenborg) är också drömlikt. Och han som sade det, Gud/Jesus, uppenbarade sig för Swedenborg samma natt i en dröm.

 

2. Första gång himlen och helvetet öppnade sig för Swedenborg, var på natten.

 

3. Swedenborgs bok "De cultu et amore Dei" (”Om Guds dyrkan och kärleken till Gud”) 1745 ger en antydan om vilket spår som Swedenborgs litterära verk skulle ta efter den boken; fantasteriet, drömmen, fantasin.

 

4. Swedenborg använde sig av andningstekniker för att komma i kontakt med andevärlden.

 

5. Kommentar till Swedenborgs modalistiska kristologi: hur sannolikt är det att en oändlig Gud, skaparen till ett oändligt kosmos, blir människa i en ringa snickare i Nasaret i Palestina för 2000 år sedan?

 

6. Nästan ingenting av det Swedenborg såg och hörde av andevärlden, har blivit bekräftat av andra andeskådare, som t.ex. Rudolf Steiner och Gabriele Wittek.

 

7. Den tyske filosofen Immanuel Kant menade, helt riktigt, att Swedenborgs andevärld bara var drömmar, i boken "En andeskådares drömmar" 1766. Detta sade han innan "lucid dreaming" hade blivit allmänt bekant i den akademiska världen.  

 

8. Swedenborg var motsägelsefull. På vissa ställen i sina skrifter tror han på ett evigt helvete, på andra ställen inte.

 

9. Swedenborg säger själv att vissa av hans upplevelser utspelade sig på gränsen mellan dröm och vakenhet, precis som vakendrömmar och hallucinationer.

 

10. Swedenborg har blivit diagnostiserad sinnessjuk (bl.a. schizofren) av många, bl.a. Immanuel Kant (filosof), Emil Kléen (läkaren), Karl Jaspers (psykiatriker och filosof), Sten Lindroth (idéhistoriker), Johan Henrik Kellgren (poet), Henry Maudsley (psykiatriker och filosof), Dr. H.B. Rosenbuch, John Wesley (metodismens grundare), J. Johnson (psykiatriker) och Wilson Van Dusen (psykolog). Men jag tror dock att det är fel att kategorisera folk i mentalt sjuka och mentalt friska, det blir godtyckligt, så jag är kritisk till att använda mig av psykiatrins maktmissbrukande terminologi för att kategorisera Swedenborg. Jag skulle bara säga att han var udda, med underliga vanföreställningar och hallucinationer, men i övrigt helt frisk och kapabel att leva ett normalt liv. Ingen är sjuk så som många psykiatriker genom historien har trott de schizofrena är sjuka -  ohjälpligt psykiskt förtappade, redo för dårhuset på livstid.

 

11. Underligheterna i många av Swedenborgs syner och uppfattningar, såsom det att "den yttersta domen" utspelade sig i andevärlden år 1757, och det att Swedenborgs bibeltolkning var Jesu återkomst.

 

12. Swedenborgs allegoriska bibeltolkningsmetod är högst spekulativ och ovetenskaplig. Det är så tydligt att han läser in sin filosofi i teksten. Och ett ord har inte samma allegoriska betydning överallt i bibeln, såsom Swedenborg trodde. Swedenborg behandlar skriften som om den var helt enhetlig och oemotsägande. Han är egentligen lite fundamentalistisk här. Inte ett spår av bibelkritik finns i hans skrifter.

 

13. Min professor i teologi vid Åbo Akademi, Tage Kurténs avfärdande av Swedenborg med "Han är en fantast".

 

14. Swedenborg mötte i sina astralresor människor som hade levat på flera andra planeter i vårt solsystem, t.ex. marsianer. Detta är en av de tydligaste indikatorerna på att Swedenborgs andevärld var en drömvärld, ty vetenskapen har inte funnit något liv på de andra planeterna i vårt solsystem. Swedenborg menade att alla planeter i universum var bebodda av människor, ett ganska otroligt påstående på basen av vad vi vet om universum inom astronomin, astrofysiken och astrobiologin.

 

15. Johan Henrik Kellgrens avfärdande av Swedenborg i dikten "Man äger ej snille för det man är galen" 1787.

 

16. Varför har Swedenborg inget att säga om evolutionen, varför meddelades han inte sådana vetenskapliga upptäckter av änglarna? Varför ingenting om miljöproblem och ekologi? Gud borde ju ha varnat oss genom Swedenborg för industrialismens fruktansvärda effekter på lång sikt.

 

17. “Erfarenheterna (hos Swedenborg, min anm.) ägde rum i gränslands-tillstånden mellan sömn och vakenhet, antingen när han insomnade, eller när han vaknade. I detta medvetandets skymningstillstånd, fann han sig transporterad till andra världar och förmögen att tala med de döda och andarna.” “Trots att erfarenheterna ägde rum i ett tillstånd av halvsömn, hävdade han at than var fullt medveten om vad han gjorde. Med tiden lärde han sig hur han gjorde astralresor med viljan och utan att vara beroende av sömntillståndet. Han använde sig av sin andning för att börja och kontrollera sina resor.”

 

(Rosemary Guiley, i ”Dreams and astral travel” 2009, s. 54)

 

18. "..att studera Swedenborgs biografi i ljuset av modern psykiatri lämnar inget utrymme för tvivel om at than var en schizofren som led av hallucinationer.”

 

 (H.B.Rosenbuch)

 

19. "Vid flera tillfällen erkänner Swedenborg att han själv skapar det själsläge under vilket andarna infinner sig. När han, medan han förs kring i himlen, kommer att tänka på världsliga ting, försvinner strax den himmelska orten."  (Olof Lagerkranz, i boken ”Dikten om livet på den andra sidan” 1996 )

 

20. "Martin Lamm, den främste Swedenborgtolkaren i Norden, är fylld av en kärleksfull skepsis och kallar Swedenborgs andeuppenbarelser "objektiverade manifestationer av hans egen tankevärld, ett omedvetet fortsättande i drömmen och hallucinationen av hans medvetna spekulation."" (Olof Lagerkrantz)

 

21. Det finns en motsvarighet mellan Mary Baxters, E.G.Whites och Swedenborgs hallucinationer. Om Mary Baxters och E.G.Whites andevärld var en hallucinerad drömvärld, då var väl också Swedenborgs andevärld det?

 

22. Swedenborg kunde aldrig bevisa vetenskapligt att det finns ett liv efter döden, trots att han var vetenskapsman.

 

23. Swedenborg trodde att Gud skapade universum bara för människans skull, och att himlen hade formen av en människa - antropocentrism.

 

24. Swedenborg trodde att Abraham, Isak och Jakob, Esau, Rebecka, Moses, Aron och kung David var verkliga personer. Han träffade alla dessa i andevärlden. Men de flesta av dessa anser den moderna bibelkritiska forskningen vara mytiska personer.

 

25. För Swedenborg representerade Merkurius invånare minnet, medan det för Rudolf Steiner, en annan andeskådare, var Saturnus som var vårt solsystems minne.

 

26. William Spear skriver att Swedenborg trodde att Guds Ord (Bibeln) var "bokstavligen och historiskt sant.” (i “Emanuel Swedenborg. The spiritual Columbus. 1917).  Stuart Shotwell skriver att "Swedenborg skulle hålla med om att i dess högre mening, har inte skrifterna (Ordet) några fel” (i artikeln “Scholars on Swedenborg: Dit Swedenborg see the Bible as historically true?” på swedenborg.com)

 

27. "Dessa ord är skrivna i närvaron av många Judar som är omkring mig, ej heller tvivlar jag på att Abraham också är närvarande.”  (Swedenborg i kommentarverket "The Word of the Old Testament explained")

 

28. "Swedenborg påstår på olika ställen att smärtor som han upplevde i sitt huvud eller i sin mage förorsakades av onda andar.”

 

 (Simon McCarthy Jones i boken “Talking back to the spirits. The voices and visions of Emanuel Swedenborg”, på www.academia.edu)

 

29. "Med början från Eber”, säger Swedenborg,” refererar Bibeln till historiska personligheter och händelser.” (citerad av Jonathan Mitchell i “Swedenborg theology course, Session 6: What is the Bible”, på www.revjonathanwayfarers.org). Eber nämns i Första Mosebok 10-11 kapitel.

 

30. "Medan Swedenborg inte i allmänhet ifrågasätter Bibelns historiska riktighet…” (Jonathan Mitchell i samma artikel ovan) Hade Swedenborg verkligen haft kontakt med en verklig andevärld, skulle man ju tro att han åtminstone lärt sig lite kritiskt tänkande.

 

31. Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter), Swedenborgs tolkning av första och andra Mosebok, är väldigt tungläst. Hur kunde Swedenborgs bibeltolkning vara Jesu återkomst? Hade den varit det, skulle den varit det ypperligaste, överlägset, i hela världslitteraturen, fylld av viktiga vetenskapliga och filosofiska upptäckter, med idéer långt före sin tid. Men ingenting av detta har Arcana Coelestia, mest torr snusförnuft, upprepningar och fantastens fantasirika tolkningar av bibelordet.

 

32. "...saker som (Guds besök av Abraham i tre personer, min amn.), även om de är sanna historiska händelser som beskriver vad som verkligen ägde rum…” (Swedenborg i Arcana Coelestia, Volume 3, från John Clowes engelska övers.)

 

33. "Swedenborg besöker även det andliga riket och skådade Nygatan i Stockholm där han bodde, i det andliga Stockholm." (Ingmar Brohed)

 

34. "Han (Swedenborg) är den, som lik en ny Messias skall förkunna mänskligheten sin lära och i formen av en ny kyrka skapa den nya himmel och den nya jord, vilken Apokalypsen siat." (Martin Lamm i boken ”Swedenborg. En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare”, 1915) Men det har inte blivit något bättre efter Swedenborg, snarare bara värre (industrialismen osv.), åtminstone om man tänker på miljön.

 

Ernst Brunner skriver också i sin Swedenborgbiografi "Darra" (2017) att Swedenborg trodde han var en ny Jesus, "den andre Messias".

 

35. Swedenborg trodde på jungfrufödseln, förklaringen på Tabor, Kristi uppståndelse och Kristi himmelsfärd. Skulle han verkligen ha fasthållit vid dessa vidskepelser om han hade haft en verklig kontakt med den Yttersta Verkligheten, en verklig andevärld?

 

36. "Och i Vera Christiana Religio förklarar han (Swedenborg) (n:o 791) att Herren samma dag som han slutade detta verk, den 19 Juni 1770, sammankallat sina tolv lärjungar och sänt dem ut i hela den andliga världen för att "predika det evangelium, att Herren Gud Jesus Kristus regerar, samt att hans rike skall vara i evigheters evighet." (Martin Lamm i boken ”Swedenborg. En studie över hans utveckling till mystiker och andeskådare”, 1915)

 

37. "Profeternas, evangeliernas och Uppenbarelsebokens förutsägelser åsyfta nämligen intet annat än hans (Swedenborgs, min anm.) egen bibeltolkning." (Martin Lamm i den ovannämnda boken)

 

38. I inledningen till Swedenborgs andeskåderi hörde han mest röster.

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Lars William Larsen

Jag är 34, poet och ekofilosof (dock inte akademisk sådan). Jag är städare och byggmålare till yrket, studerar vid Komvux vuxengymnasium på ABF-huset i Stockholm. "Bor" hos min flickvän Titti Spaltro i Stockholm centrum. Jag har ett förflutet inom den frikyrkliga väckelserörelsen "Smiths Vänner", av norskt ursprung, som i sin tur har sina rötter inom norsk metodism och pingströrelse, särskilt den s.k. "helgelserörelsen". Vid 17 års ålder bröt jag med rörelsen, och kastades följaktligen (när jag fyllt 18) ut ur hemmet (mina föräldrar är med i Smiths Vänners utbrytarrörelse). Sedan dess har jag varit tidvis agnostiker, tidvis New-Age:are, tidvis halvhjärtad muslim, och tidvis ateist. Till sist slutade jag i ateismen, och jag jag har varit övertygad ateist i fyra år nu. Jag är även naturalist och materialist, men jag tror på livet efter döden, dock ej på andevärldens objektiva natur, som något "där ute". Jag avstår från copyright till allt här på bloggen förutom bilder och citat, texterna här är en del av "public domain".

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela